ANBI

Yona is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling. Hieronder vind je de gegevens van Yona en het beleidsplan.

 

Stichting Yona Foundation

Galileïlaan 23F, 6716 BP Ede

info@yona.nu

Programma Manager / Woordvoerder: Steven Middelkoop (06-26785416 / stevenmiddelkoop@yona.nu)

RSIN 854990227

 

Download jaarverslag 2017 en focus 2018

Download jaarverslag 2016 en focus 2017

 

Beleidsplan Yona

Doelstelling Yona

Yona is een community die gebaseerd is op de kracht van samenwerking. Yona wil jongeren helpen die het verantwoord gebruik van internet lastig vinden. Bijvoorbeeld omdat ze teveel tijd besteden aan Facebook of online shopping of omdat ze verslaafd zijn geraakt aan online gokken of porno.

Om deze jongeren te helpen, ontwikkelt Yona de Yona app voor PC, tablet en smartphone die gebaseerd is op het zogenaamde ‘accountability’ principe

De Yona app legt de verbinding tussen twee personen die elkaar vertrouwen en bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan over hun online gedrag, en elkaar willen steunen. Deze personen (buddy’s) leggen met de Yona app hun persoonlijke doelstellingen vast en als ze van hun doelstelling afwijken krijgt de buddy daar een berichtje van.

Yona is fris, eigentijds en gratis. Het is gestart met een goed doordacht plan van enthousiaste ondernemers.

Yona is voor jongeren en wordt op termijn ook volledig gedragen door Jongeren.

Werkzaamheden van Yona

Yona gaat over vertrouwen

We dagen jongeren uit om het gesprek aan te gaan met elkaar. We rusten hen toe om uiteindelijk zelf ambassadeur te worden en moedigen hen aan om met andere jongeren het gesprek aan te gaan over verantwoord internetgebruik en accountability.

Yona is een Community

Yona werkt dankzij de kracht van samenwerking. Met jongeren en tussen jongeren. Communities richten zich op samenwerking én sluiten naadloos aan op de leefwereld van jongeren. Dat is dus de ideale plaats om Yona te positioneren.

Wij faciliteren de community. Primair voor jongeren maar zeker ook voor jongerenorganisaties, scholen, hulpverleners, ontwikkelaars en vrijwilligers.

Zo zorgen we er samen voor dat het onderwerp bespreekbaar wordt en creëren we draagvlak voor de gebruiksvriendelijke accountability app.

Planning

In 2015 werkte Yona aan de ontwikkeling van de App en het creeren van draagvlak voor het Accountability concept. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met jongeren zelf en krijgt vervolg in 2016 middels een bewustwordingscampagne.

De lancering van de Yona App staat gepland voor het eerste kwartaal 2016.

Yona Organisatie

Yona Board

Het beleid krijgt vorm door een slagvaardig en actief stichtingsbestuur die hiervoor geen bezoldiging ontvangen. Zij zijn nauw betrokken bij de uitvoering en verantwoordelijk voor de toetsing van het beleid.

De board stelde Steven Middelkoop (Programma Manager / Woordvoerder) aan die zorgt voor de opbouw van de community waarbij studenten (Yona Ambassadors), vrijwilligers (Yona Volunteers) en andere organisaties (Yona Partners en Yona Coaches) als een geoliede machine samenwerken. De kartrekker wordt ondersteund door onbezoldigde flexibele experts (Yona Advisers) die ondersteunen bij de praktische ontwikkeling van het initiatief.

De ontwikkeling van de app wordt aangestuurd door de Yona Developers die samenwerken met externe partijen.

Op dit moment bestaat het bestuur uit Cornelis Bosch (voorzitter), Laurens van der Tang (secretaris) en John van de Velde (penningmeester), Diederik van Dijk (lid) en Marijn Schouten (lid).

Yona Advisers

De Yona Advisers adviseren de Foundation vanuit hun rol. De Yona Advisers zijn een afspiegeling van de betrokken partijen. Jongerenorganisaties, hulpverleners, ondernemers en specialisten zijn hierin vertegenwoordigd.

Yona Investors

Yona Investors geloven in het initiatief. Dat is nodig om een financiële basis te leggen om Yona goed op te starten. De Yona Investors zorgen dat de Yona community haar werk kan doen.

Financieel Plan

De Yona app wordt gratis. Er zijn dus voorlopig geen verkoopopbrengsten. Toch komt Yona op eigen benen te staan.

Alleen de kartrekker van het Yona Team komt in dienst bij de Yona Foundation. Alle andere betrokkenen zoals de initiatiefnemers, het stichtingsbestuur en de Yona Advisers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zo houden we de personeelskosten zo laag mogelijk.

Na drie tot vijf jaar functioneert Yona onafhankelijk van financiers. Dit realiseren we door vrijwel alle werkzaamheden uit te zetten binnen de community. Ook starten we met een crowdfunding campagne. Jongeren kunnen zo dan zelf in praktische of financiële zin (eventueel samen met hun ouders) hun bijdrage leveren.

Yona heeft een totale financieringsbehoefte van €550.000 die we gespreid inzetten over een periode van drie jaar voor de totale realisatie. Gedurende de eerste drie jaar neemt de integrale kostprijs af naar €1,50 per gebruiker per maand uitgaande van 10.000 gebruikers.

De verwachting is dat de donaties van gebruikers en betrokkenen in het vierde of vijfde jaar kostendekkend zullen zijn.

Vermogens werving, beheer & besteding

Fondsenwerving

De benodigde middelen voor de realisatie en de lancering van de Yona worden gefinancieerd door ondernemers te vragen om geld in Yona te investeren. Het is een sociaal doel en dus geen investering die zal leiden tot financieel rendement. Voor de continuïteit vraagt Yona de ondernemers om een commitment voor drie jaar.

Daarnaast nodigt Yona de ondernemers uit om deelnemer te worden van het Yona Investors platform. Deelname is uiteraard vrijblijvend. Yona brengt alle Investors eens per kwartaal op de hoogte van de inhoudelijke en financiële voortgang van de ontwikkelingen.

Investors die ook graag op operationeel gebied hun bijdrage willen leveren worden uitgenodigd om Yona Adviser te worden.

Om de operationele kosten voor de lange termijn af te dekken start Yona met een crowdfunding campagne onder jongeren. De verwachting is dat er voldoende jongeren (eventueel met hun ouders) zijn die dit iniatief een warm hart toedragen en blijvend financieel willen bijdragen.

Tenslotte zet Yona zich in om fondsen te werven bij o.a. vermogens fondsen, subsidies, kerken, scholen en verenigingen.

Yona heeft geen winstoogmerk.

Vermogensbeheer en -besteding

Het vermogen van de stichting wordt niet belegd maar uitsluitend aangehouden op een (spaar) bankrekening. De penningmeester en voorzitter zijn gezamenlijk bevoegd voor deze (spaar) bankrekening.

De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de stichting en in lijn met de financiele paragraaf zoals beschreven in dit beleidsplan. Het financiele plan wordt jaarlijks bijgesteld door het bestuur waarbij de doelstelling van de stichting leidend is.

Jaarlijks wordt er een financieel rapport opgesteld door de penningmeester in samenwerking met een accountants kantoor. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en na goedkeuring worden deze gepubliseerd op de website.

De wervings- en beheerskosten zijn minimaal aangezien het bestuur de fondsen werft bij ondernemers uit hun netwerk. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.