Yona doneren

Help Yona door een donatie te plaatsen.

Aan de slag.

Doneren.

Yona is een stichting en heeft dus geen winstoogmerk. Niet alle Yona activiteiten zijn kostendekkend. We kunnen niet zonder uw en jouw gift om onze missie te kunnen realiseren. Wil je investeren in gezond online gedrag? Maak dan een gift over naar: NL36 INGB 0006 7912 15 t.n.v. Yona Foundation (ANBI).

Leer ons kennen.

Vermogens werving, beheer & besteding.

De benodigde middelen voor de realisatie en de lancering van de Yona worden grotendeels gefinancierd door ondernemers te vragen om geld in Yona te investeren. Het is een sociaal doel en dus geen investering die zal leiden tot financieel rendement. Voor de continuteit vraagt Yona de ondernemers om een commitment voor drie jaar.

Ook zet Yona zich in om fondsen te werven bij o.a. vermogensfondsen, subsidies, kerken, scholen en verenigingen.

Het vermogen van de stichting wordt niet belegd maar uitsluitend aangehouden op een (spaar)bankrekening. De penningmeester en voorzitter zijn gezamenlijk bevoegd voor deze (spaar)bankrekening.

De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de stichting en in lijn met de financiële paragraaf zoals beschreven in dit beleidsplan. Het financiële plan wordt jaarlijks bijgesteld door het bestuur waarbij de doelstelling van de stichting leidend is.

Jaarlijks wordt er een financieel rapport opgesteld door de penningmeester in samenwerking met een accountants kantoor. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en na goedkeuring worden deze gepubliceerd op de website.

De wervings- en beheerskosten zijn minimaal aangezien het bestuur de fondsen werft bij ondernemers uit hun netwerk. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Stichting Yona Foundation is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling. Hieronder vindt u een aantal belangrijke documenten over Yona’s beleid in achterliggende en toekomende jaren.

Leer ons kennen.

ANBI.

Stichting Yona Foundation is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling. Hieronder vindt u een aantal belangrijke documenten over Yona’s beleid in achterliggende en toekomende jaren.